Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना
Download
टोल फ्री नं 16600177779