Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

रसायनिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना

रसायनिक मल पैठारी सम्बन्धमा स्वतन्त्र सर्भेयरको सूची अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा सर्भेयरको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
Download
टोल फ्री नं 16600177779