Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८

मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत ” राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८”
Download
टोल फ्री नं 16600177779