Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

स्थानीय तहमा रहेको कृषि र पशु सेवाको दरवन्दी विवरण

कृषि तथा पशु सेवा अन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा रहेको दरवन्दी तेरिज
Download
टोल फ्री नं 16600177779