Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Fertilizer Notice

रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता भएका फर्म / कम्पनीहरु

आयातकर्ताको रुपमा दर्ता भएका फर्मकम्पनीहरु

Full Details

Fertilizer Specification

specification_chemical fertilizers    

Full Details

रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था बारे जानकारी

रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था बारे जानकारी

Full Details

रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक विवरण00

रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक विवरण00

Full Details

रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन

रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन

Full Details

रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन

रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन

Full Details

रासायनिक मल निर्यन्त्रण आदेश

रासायनिक मल निर्यन्त्रण आदेश

Full Details

मल आयातकर्ताको रूपमा दर्ता हुन चाहने संस्थाफर्मले भर्नुपर्ने फारम

मल आयातकर्ताको रूपमा दर्ता हुन चाहने संस्थाफर्मले भर्नुपर्ने फारम

Full Details

मल आयातकर्ताको रूपमा दर्ता हुन आवश्यक विवरण

मल आयातकर्ताको रूपमा दर्ता हुन आवश्यक विवरण

Full Details