Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Policy

S.N. Title Action
1 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८० Download
2 बर्डफ्लु राहत मापदण्ड,२०७९ Download
3 खर्क नीति, २०६८ Download
4 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु (आ.व. २०८०/८१) Download
5 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ Download
6 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
7 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
8 National Dairy Development Policy 2078 Download
9 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
10 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
11 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
12 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
13 National Agroforestry Policy 2019 Download
14 One Health Strategy, 2076 Download
15 National Food Safety policy 2076 Download
16 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
17 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
18 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
19 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
20 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
21 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
22 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
23 सिंचाइ नीति २०७० Download
24 औद्योगिक नीति २०६७ Download
25 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
26 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
27 वन नीति २०७१ Download
28 वाणिज्य नीति २०७२ Download
29 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
30 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
31 National Seed Vision 2013-2025 Download
32 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
33 Rangeland policy, 2012 Download
34 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
35 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
36 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
37 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
38 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
39 जनशक्ति विकास योजना Download
टोल फ्री नं 16600177779