Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Policy

S.N. Title Action
1 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ Download
2 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
3 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
4 National Dairy Development Policy 2078 Download
5 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
6 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
7 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
8 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
9 National Agroforestry Policy 2019 Download
10 One Health Strategy, 2076 Download
11 National Food Safety policy 2076 Download
12 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
13 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
14 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
15 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
16 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
17 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
18 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
19 सिंचाइ नीति २०७० Download
20 औद्योगिक नीति २०६७ Download
21 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
22 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
23 वन नीति २०७१ Download
24 वाणिज्य नीति २०७२ Download
25 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
26 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
27 National Seed Vision 2013-2025 Download
28 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
29 Rangeland policy, 2012 Download
30 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
31 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
32 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
33 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
34 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
35 जनशक्ति विकास योजना Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779