Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Agriculture and Livestock Business Promotion Division

Staff Info
Staff Name Sabnam Shivakoti Aryal
Designation Joint Secretary
Ranking Gazzetted First
Email shabnam.shivakoti@gmail.com, shabaryal@yahoo.com

कार्यविवरण

 • क्वारेन्टाइन सम्वन्धी कानूनमापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय सम्वन्धी कार्य
 • कृषि सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण र समन्वय
 • कृषि औद्योगीकरण प्रवर्द्धन अन्तर प्रादेशिक विकास र समन्वय
 • कृषि तथा पशुपन्छी वीमा सम्वन्धी मापदण्डकानून तर्जुमा तथा सो को नियमन र समन्वय सम्वन्धी कार्य
 • कृषि वीमा अनुदान व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य
 • कृषि कर्जा सम्वन्धी कानूनमापदण्ड र नियमन विश्लेषण सम्वन्धी कार्य
 • कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन सम्वन्धी कानूनमापदण्ड निर्धारण
 • कृषि तथा पशुपन्छी बजार मापदण्ड निर्धारणकेन्द्रीय तथा प्रादेशिक बजार पूर्वाधारमा सहयोग
 • कृषि उपज तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा समन्वय
 • आधुनिक कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी कानूनमापदण्ड तर्जुमा र नियमन
 • कृषिखाद्य एवं पशु सम्वन्धी प्रत्यायन प्रमाणीकरण, विकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनमापदण्ड र नियमन कार्य
 • क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापार सम्वन्धी कार्य
 • साना सिचांइ विकास सम्वन्धी मापदण्ड र नियमन कार्य

 क. कृषि कर्जा, विमा तथा विपत व्यवस्थापन शाखा

 • कृषि कर्जा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • कृषि कर्जा प्रवर्द्धन तथा विश्लेषण र समन्वय
 • कृषि तथा पशुपन्छीको विमा सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • विपद पूर्व तयारी एवं व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन
 • राहत व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण एवं परिचालन
 • विषदी एवं राहत सम्वन्धी अनुगमन तथा समन्वय
 • कृषि क्षेत्रमा सम्भावित विपदको आँकलनन्यूनिकरण सम्वन्धी पूर्व तयारी सो को मापदण्डराहत व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा प्रादेशिक समन्वय
 • पशुपन्छीजन्य महामारी तथा प्रकोप लगायतका विपद व्यवस्थापन

ख. कृषि व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा

 • कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड निर्धारण र नियमन
 • कृषि जन्य उद्योग प्रशोधनको अध्ययन विकास र विस्तार
 • कृषि तथा पशु पन्छी बजार मापदण्ड निर्धारण र नियमन
 • कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी केन्द्रीय मापदण्ड, कानून र नियमन
 • व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा सहुलियत मापदण्ड सहजीकरण र समन्वय
 • पशुपन्छी जन्य उद्योग व्यवसायको मापदण्ड कानून र नियमन
 • कृषि तथा पशु पन्छीजन्य उत्पादनको संकलन प्रवर्द्धन, भण्डारण नियमन मापदण्ड र कानून
 • कृषि बजारको अन्तरप्रादेशिक समन्वय

 ग. कृषि भौगोलिक सूचना प्रविधि शाखा

 • मन्त्रालयको website development, update, management and computer system administration, network management and Software development लगायतको कार्य गर्ने
 • कृषि योजना तर्जुमाको लागि संघ, प्रदेश, जिल्लानगरपालिका, गाउँपालिका र स्तानीयस्तरको प्राकृतिक श्रोत सम्वन्धीDigital Mapतयार तथा उपलब्ध गराउने ।
 • आवधिक योजना तथा कृषि नीतिले परिलक्षित गरे बमोजिमका उच्च मूल्य (High Value) का वाली विशेषको पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सबै खालका कृषि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा सघाउ पुर्याउने ।
 • कृषिसंग सम्वन्धित Spatial / Non Spatialतथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा उक्त कार्यमा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने ।
 • कृषि भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्वन्धी तालिमगोष्ठि तथा सेमिनार संचालन गर्ने र यस प्रणालीलाई समयसापेक्ष विकास गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
 • दैवी प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय प्रकोपबाट भएका क्षतिनोक्शान, रिमोट सेन्सिंग (Remote Sensing)/Global Positioning Systemको माध्यमबाट तथ्यांक संकलनप्रशोधन गरी अद्यावधिक गर्ने  ।
 • विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट प्राप्त कृषिसंग सम्वन्धित प्रविधिअनुसन्धान तथा अन्य जानकारीहरुलाई भूसूचना प्रणालीको माध्यमबाट प्रवाह गर्ने ।

 . कृषि यान्त्रीकरण तथा साना सिचाइ शाखा

 • कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन सम्वन्धी र विकास सम्वन्धी कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • कृषि यान्त्रीकरण सम्वन्धी प्रादेशिक समन्वय
 • साना कृषि सिचाइ सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तर्जुमा तथा नियमन सम्वन्धी कार्य

 ङ. क्वारेन्टाइन समन्वय शाखा

 • पशु, खाद्य तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण निमयन तथा समन्वय
 • सिमा क्षेत्रमा पशु, खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन कार्यमा समन्वय गर्ने
 • पशुपन्छी खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी क्वारेन्टाइन प्रकृया सामान्जस्यता गरी आयात प्रकृया व्यवस्थापनमा समन्वय
 • क्वारेन्टाइन सम्वन्धी अन्तरप्रादेशिक स्तरमा समेत क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वय।
टोल फ्री नं 16600177779