Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Notices

Date Title Action
28
Apr,2023
बीउ बिजनहरुलाई सूचीत विउ विजन भनी तोक्ने सम्वन्धी सूचना View Details
20
Apr,2023
China/MOFCOM Scholarship मनोनयन गर्ने सूचना View Details
31
Mar,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना View Details
01
Mar,2023
लेख रचनाहरुको पुनरावलोकन गर्न पुनरावलोकर्ताहरुको सूचीमा पुनरावलोकनकर्तहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना View Details
28
Feb,2023
COPYRIGHT TRANSFER FORM and Guidelines View Details
28
Feb,2023
Call for Manuscripts View Details
27
Feb,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना View Details
02
Feb,2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
02
Feb,2023
SEDP प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
29
Dec,2022
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को धान उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति View Details
04
Dec,2022
सेवाकालिन तालिमको जेष्ठता सूची सम्वन्धी सूचना View Details
02
Dec,2022
सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना View Details
27
Nov,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
15
Nov,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना View Details
02
Nov,2022
पशु कल्याण ऐन तर्जुमा सम्वन्धी सूचना View Details
02
Nov,2022
संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन तर्जुमा सम्वन्धी सूचना View Details
20
Oct,2022
वैदेशिक तालिम/अध्ययन सम्वन्धमा View Details
14
Oct,2022
वैदेशिक तालिममा आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
13
Oct,2022
विज्ञको सूची (रोष्टर) तयारी गर्ने सूचना एव‌ फाराम View Details
13
Oct,2022
Invitation for Bids for Procurement of Stationery Goods View Details
18
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना View Details
18
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना View Details
06
Sep,2022
कन्भर्जन कोर्षमा आवेदकहरुको जेष्ठता सम्वन्धी सूचना View Details
01
Sep,2022
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना View Details
24
Aug,2022
एक गाविस एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक को सेवा निरन्तरता सम्बन्धी View Details
23
Aug,2022
स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको View Details
16
Aug,2022
अनुदानित रासायनिक मलको हालको अवस्था वारे जानकारी View Details
26
Jul,2022
सेवाकालिन तालिम सम्वन्धमा (रा.प.अनं.प्रथम वा सो सरह) View Details
26
Jul,2022
सार्वजनिक पदाधिकारिको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ View Details
20
Jul,2022
वैदेशिक तालिम/अध्ययन सम्वन्धी सूचना View Details
17
Jul,2022
सेवाकालिन तालिम सम्वन्धमा View Details
12
Jul,2022
राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास वोर्डको उपाध्यक्ष पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना View Details
12
Jul,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना View Details
11
Jul,2022
सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना View Details
29
Jun,2022
वैदेशिक online Training मा आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
26
Jun,2022
प्रतिभा वा आईडिया पठाउने सम्वन्धमा View Details
24
Jun,2022
सेवाकालिम प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धमा View Details
17
Jun,2022
कन्भर्जन कोर्ष सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View Details
31
May,2022
कन्भर्जन कोर्ष अध्ययनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना View Details
23
May,2022
रासायनिक मल आयातकर्ताको रुपमा दर्ता हुन चाहिने आवश्यक कागजातहरु View Details
08
May,2022
वैदेशिक अध्ययन/तालिम TICA छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना View Details
08
May,2022
वैदेशिक online Training मा आदेवन सम्वन्धी सूचना View Details
23
Feb,2022
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (KOICA) मा मनोनयन सम्वन्धमा View Details
23
Feb,2022
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति (Australia Award Scholarships) मा मनोनयन सम्वन्धमा View Details
21
Feb,2022
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली View Details
21
Feb,2022
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌को सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि स्वीकृत नामावली View Details
08
Feb,2022
महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना View Details
08
Feb,2022
महाप्रवन्धक पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना View Details
04
Feb,2022
नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना View Details
04
Feb,2022
नयाँ पुनरावलोकनकर्ताहरु थप गर्न आवेदन माग सम्वन्धी सूचना View Details
टोल फ्री नं 1618-070-777779