Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Other Reports

S.N. Title Action
1 Public disclosure as per Right to Information: 2080 Baishak, Jestha and Ashad Download
2 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु (आ.व. २०८०/८१) Download
3 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Kartik, Mangsir, Paush Download
4 लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Download
5 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Shrawan, Bhadra, Ashoj Download
6 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Baishak to Ashad Download
7 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
8 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
9 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
10 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
11 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
12 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
13 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
14 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
15 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
टोल फ्री नं 16600177779