Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Karyabidhi

S.N. Title Action
1 प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सशर्त वितिय हस्तान्तरीत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Download
2 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० Download
3 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
4 आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि, २०७९ Download
5 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चाालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
6 कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९ Download
7 डिजिटल स्वायल म्यमप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Download
8 निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
9 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०७९ Download
10 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
11 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
12 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
13 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
14 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
15 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
16 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
17 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
18 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
19 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
20 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
21 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
22 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
23 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
24 Project Implementation Manual (PIM) Download
25 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
26 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
27 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
28 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
29 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
30 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
31 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
32 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
33 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
34 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
35 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
36 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
37 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
38 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
39 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
40 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
41 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
42 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
43 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
44 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
45 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
46 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
47 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
टोल फ्री नं 16600177779