Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Karyabidhi

S.N. Title Action
1 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
2 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
3 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
4 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
5 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
6 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
7 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
8 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
9 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
10 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
11 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
12 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
13 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
14 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
15 Project Implementation Manual (PIM) Download
16 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
17 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
18 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
19 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
20 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
21 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
22 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
23 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
24 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
25 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
26 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
27 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
28 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
29 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
30 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
31 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
32 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
33 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
34 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
35 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
36 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
37 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
38 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779