Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Livestock and Fisheries Development Division

Staff Info
Staff Name Dr. Surya Prasad Poudel
Designation Joint Secretary
Ranking Gazzetted First
Email

कार्यविवरण

 • पशुपन्छी तथा मत्स्य नश्ल सुधार सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा र गुणस्तर निर्धारण
 • पशु अनुबांशिक श्रोत व्यवस्थापन सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण तथा नियमन
 • अन्तरदेशीय र अन्तरप्रादेशिक चरन तथा खर्क सम्बन्धी राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन
 • पशुपन्छी तथा माछाको दाना, सुक्ष्म पोषणतत्व तथा उत्पादन सामग्रीको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन
 • दूग्ध र दुग्ध पदार्थबाट बनेको वस्तुहरुको अध्ययन तथा विकास
 • पशुजन्य उत्पादन दुध, मासु अण्डाको छाला लगायत सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा
 • उन कार्पेट पश्मिना लगायतका उत्पादन विकास र प्रवर्द्धनको मापदण्ड निर्धारण
 • पशुपन्छी तथा मत्स्यसंग सम्बन्धी जैविकी विविधता संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा
 • पशु अनुवांशिक श्रोत लगायत असल उत्पादन अभ्यास सम्बन्धित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संसथासंग समन्वय
 • पशु उत्पादन तथा वजारीकरणमा पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य
 • असल पशुपालन अभ्यास सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
 • घांसको विउको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति मापदण्ड तर्जुमा, नियमन तथा प्रमाणिकरण

नश्ल सुधार तथा अनुवंशिक श्रोत व्यवस्थापन शाखा

 • पशुपन्छी नश्ल सुधार सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा र गुणस्तर निर्धारण
 • पशु अनुबांशिक श्रोत व्यवस्थापन, मापदण्ड, नियमन तयारी
 • पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जैविकी विविधता संरक्षण सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा
 • न्युक्लियस हर्ड व्यवस्थापन
 • असल उत्पादन अभ्यास सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थासँग समन्वय
 • अन्तरप्रदेश पशु अनुवांशिक श्रोत केन्द्र स्थापना व्यवस्थापन
 • उच्च प्रजनन् मानका पशुहरु उत्पादन छनौट आपूर्ति व्यवस्थापन
 • तरल नाइट्रोजन, जमेको वीर्य तथा भ्रुणको गुणस्तर निर्धारण
 • Semen Bank and Gene Bankसुदृढीकरण सम्वन्धी कार्यक्रमको समन्वय

पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

 • दूग्ध र दुग्ध पदार्थबाट बनेको वस्तुहरुको अध्ययन तथा विकास
 • पशुजन्य उत्पादन छाला लगायत सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा
 • फुल पस्मिना कार्पेट लगायतका उत्पादन विकास र प्रवर्द्धन
 • पशु उत्पादन तथा वजारीकरणमा पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने
 • असल पशुपालन अभ्यास सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
 • निर्यातयोग्य पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर स्तरीकरण
 •  पशुपन्छीजन्य पदार्थ र उत्पादन सामाग्रीको गुणस्तर विश्लेषण निर्धारण व्यवस्थापन र नियमन
 • पशुपन्छी सम्बन्धी नविनतम प्रविधीहरुको पहिचान, छनौट तथा परीक्षण सम्बन्धमा समन्व्य तथा सहकार्य
 • पशुपन्छी सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान,सिप, अभ्यास, प्रविधिको राष्ट्रियस्तरमा अभिलेखीकरण तथा प्रबर्द्धन
 • विश्वविद्यालय, तालिम प्रदायक संस्था तथा अन्य निकायहरुसंग प्रविधि विकास सम्बन्धी सहकार्य, तथा समन्वय

चरन तथा आहारा व्यवस्थापन शाखा

 • अन्तरदेशीय चरन खर्क उपभोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय
 • अन्तरप्रादेशिक चरन तथा खर्क सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण
 • पशुपन्छी तथामाछाको दानसुक्ष्म पोषणतत्व तथा उत्पादन सामग्रीको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण
 • घाँसेवालीको अनुवांशिक श्रोत संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा
 • घांसको विउको गुणस्तर सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुम नियीन तथा प्रमाणीकरण
 • चरन विउ तथा कृषि वन प्रविधिको पहिचान, प्राथमिकरण तथा समन्वय
 • घाँसेवाली तथा पशु आहारा सम्वन्धी परम्परागत ज्ञान,सिप, अभ्यास, प्रविधिको राष्ट्रियस्तरमा अभिलेखिकीरण तथा प्रबर्द्धन

मत्स्य विकास शाखा

 • प्राकृतिक जलाशयहरु (पोखरी, नदीनाला, ताल तलैया एवं घोल तथा सिम) मा मत्स्य पालन सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण सम्बन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन कार्य
 • प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता कायम राख्दै प्राकृतिक उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कानून मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य
 • प्राकृतिक जलाशयबाट प्राप्त हुने माछा तथा जलीय जीवजन्य उत्पादनमा आश्रित समुदायको सामाजिकर आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी रोजगारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन कार्य
 • प्राकृतिक जलाशयहरुको संरक्षण एवं उपयोग सम्बन्धी कानून मापदण्ड र नियमन कार्य
 • माछा तथा जलीय जीव पालन प्रवर्द्धन कानून मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • माछा तथा जलीय जीव पालनको नवीनतम प्रविधिहरुको मापदण्ड र विस्तार सम्वन्धी कार्य
 • मत्स्य विज आपूर्ति, गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन सम्वन्धी कार्य
 • माछा तथा जलीय जीवजन्य उत्पादनको पोष्टहार्भेष्ट तथा बजार सम्बन्धी मापदण्ड र नियमन कार्य
टोल फ्री नं 16600177779