Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Publication

S.N. Title Action
1 प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सशर्त वितिय हस्तान्तरीत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Download
2 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review (JSR) Fourth Annual Report Download
3 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review (JSR) Fourth Annual Report Download
4 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० Download
5 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review First Annual Report Download
6 The Journal of Agriculture and Environment,Vol-24, June 2023 Download
7 Public disclosure as per Right to Information: 2080 Baishak, Jestha and Ashad Download
8 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2078-79 Download
9 Agricultural Statistics Pocket book 2023 Download
10 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७९) Download
11 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु (आ.व. २०८०/८१) Download
12 जोनिङ्ग तथा कमपार्टमेन्टलाईजेसन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ Download
13 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Kartik, Mangsir, Paush Download
14 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
15 लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Download
16 आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि, २०७९ Download
17 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चाालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
18 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Shrawan, Bhadra, Ashoj Download
19 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ Download
20 कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९ Download
21 डिजिटल स्वायल म्यमप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Download
22 निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
23 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०७९ Download
24 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Baishak to Ashad Download
25 The Journal of Agriculture and Environment, Vol- 23 , JUNE 2022 Download
26 वार्षिक अनुगममन प्रतिवेदन पुस्तिका २०७९ Download
27 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८ Download
28 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2077/78 (2020/21) Download
29 रासायनिक मलको स्पेसिफिकेसन Download
30 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन Download
31 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
32 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
33 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
34 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
35 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
36 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
37 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
38 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
39 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
40 Nepal SRCTIP Trade RPF Download
41 Nepal SRCTIP Trade LMP Download
42 Nepal SRCTIP Trade IPPF Download
43 Nepal SRCTIP Trade ESMF Download
44 Nepal SRCTIP DOR Trade SEP Download
45 Stakeholder Engagement Plan (SEP) – REED Download
46 Resettlement Policy Framework (RPF) – REED Download
47 Nepali Translation of Executive Summary of ESMF – REED Download
48 Indigenous People Policy Framework (IPPF) – REED Download
49 Environment and Social Commitment Plan (ESCP) – REED Download
50 Environmental and Social Management Framework (ESMF) Download
51 Sugarane Development in Nepal Download
52 SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels – Policy Brief Download
53 Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME Download
54 Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments- the case of agriculture in Nepal — Policy Brief Download
55 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2072-73 Download
56 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2071-72 Download
57 Selected Indicators of Nepalese Agriculture (pocket-book), 2021 Download
58 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2076-77(2019-20) Download
59 Pilot Agriculture Integrated Survey Download
60 Statistical Information on the Nepalese Agriculture yearbook 2075/76 Download
61 Press note on paddy estimation for FY 076-77 Download
62 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2074-75 Download
63 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
64 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
65 National Dairy Development Policy 2078 Download
66 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
67 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
68 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
69 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
70 National Agroforestry Policy 2019 Download
71 One Health Strategy, 2076 Download
72 National Food Safety policy 2076 Download
73 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
74 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
75 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
76 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
77 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
78 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
79 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
80 सिंचाइ नीति २०७० Download
81 औद्योगिक नीति २०६७ Download
82 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
83 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
84 वन नीति २०७१ Download
85 वाणिज्य नीति २०७२ Download
86 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
87 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
88 National Seed Vision 2013-2025 Download
89 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
90 Rangeland policy, 2012 Download
91 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
92 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
93 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
94 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
95 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
96 जनशक्ति विकास योजना Download
97 प्राङ्गारिक तथा जीवाणू मल निर्देशिका, २०७८ Download
98 बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ Download
99 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ Download
100 बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७७ Download
101 कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा Download
102 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) Download
103 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) Download
104 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Download
105 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ Download
106 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका, 2076 Download
107 Youth in Agriculture Program Operating Procedure, 2076 Download
108 Agriculture and Livestock Development Program Management Directives, 2076 Download
109 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ Download
110 बीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५ Download
111 उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
112 नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
113 बीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५ Download
114 आ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Download
115 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका, २०७४ Download
116 खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
117 प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
118 बाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ Download
119 कृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Download
120 शीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Download
121 सुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ Download
122 एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३) Download
123 अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०६८ (पहिलो संशोधन, २०७१) Download
124 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०६९ Download
125 एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product) कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० Download
126 पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० Download
127 बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Download
128 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Download
129 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९ Download
130 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४ Download
131 व्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० Download
132 अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० Download
133 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ Download
134 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
135 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
136 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
137 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
138 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
139 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
140 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
141 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
142 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
143 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
144 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
145 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
146 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
147 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
148 Project Implementation Manual (PIM) Download
149 Operating Procedure on Subsidy for Sugarcane Farmers, 2075 Download
150 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
151 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
152 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
153 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
154 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
155 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
156 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
157 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
158 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
159 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
160 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
161 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
162 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
163 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
164 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
165 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
166 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
167 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
168 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
169 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
170 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
171 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
172 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
173 दाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१ Download
174 बीउ-बिजन-नियमावली-२०६९ Download
175 जीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५० Download
176 सिंचाइ-नियमावली-२०५६ Download
177 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६ Download
178 सहकारी-नियमावली-२०४९ Download
179 उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६ Download
180 जलचर-ठेक-नियम-२०१९ Download
181 दूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२० Download
182 वातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४ Download
183 बीउ बिजन नियमावली, २०६९ Download
184 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
185 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
186 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
187 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
188 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
189 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
190 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
191 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
192 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
193 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
194 The Agriculture and Environment VOL-22 Download
195 The Agriculture and Environment VOL-21, 2020 final Download
टोल फ्री नं 16600177779