Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Publication

S.N. Title Action
1 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Shrawan, Bhadra, Ashoj Download
2 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ Download
3 कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९ Download
4 डिजिटल स्वायल म्यमप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Download
5 निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
6 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०७९ Download
7 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Baishak to Ashad Download
8 The Journal of Agriculture and Environment, Vol- 23 , JUNE 2022 Download
9 वार्षिक अनुगममन प्रतिवेदन पुस्तिका २०७९ Download
10 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८ Download
11 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2077/78 (2020/21) Download
12 रासायनिक मलको स्पेसिफिकेसन Download
13 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन Download
14 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
15 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
16 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
17 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
18 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
19 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
20 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
21 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
22 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
23 Nepal SRCTIP Trade RPF Download
24 Nepal SRCTIP Trade LMP Download
25 Nepal SRCTIP Trade IPPF Download
26 Nepal SRCTIP Trade ESMF Download
27 Nepal SRCTIP DOR Trade SEP Download
28 Stakeholder Engagement Plan (SEP) – REED Download
29 Resettlement Policy Framework (RPF) – REED Download
30 Nepali Translation of Executive Summary of ESMF – REED Download
31 Indigenous People Policy Framework (IPPF) – REED Download
32 Environment and Social Commitment Plan (ESCP) – REED Download
33 Environmental and Social Management Framework (ESMF) Download
34 Sugarane Development in Nepal Download
35 SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels – Policy Brief Download
36 Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME Download
37 Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments- the case of agriculture in Nepal — Policy Brief Download
38 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2072-73 Download
39 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2071-72 Download
40 Selected Indicators of Nepalese Agriculture (pocket-book), 2021 Download
41 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2076-77(2019-20) Download
42 Pilot Agriculture Integrated Survey Download
43 Statistical Information on the Nepalese Agriculture yearbook 2075/76 Download
44 Press note on paddy estimation for FY 076-77 Download
45 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2074-75 Download
46 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
47 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
48 National Dairy Development Policy 2078 Download
49 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
50 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
51 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
52 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
53 National Agroforestry Policy 2019 Download
54 One Health Strategy, 2076 Download
55 National Food Safety policy 2076 Download
56 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
57 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
58 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
59 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
60 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
61 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
62 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
63 सिंचाइ नीति २०७० Download
64 औद्योगिक नीति २०६७ Download
65 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
66 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
67 वन नीति २०७१ Download
68 वाणिज्य नीति २०७२ Download
69 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
70 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
71 National Seed Vision 2013-2025 Download
72 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
73 Rangeland policy, 2012 Download
74 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
75 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
76 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
77 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
78 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
79 जनशक्ति विकास योजना Download
80 प्राङ्गारिक तथा जीवाणू मल निर्देशिका, २०७८ Download
81 बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ Download
82 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ Download
83 बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७७ Download
84 कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा Download
85 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) Download
86 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) Download
87 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Download
88 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ Download
89 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका, 2076 Download
90 Youth in Agriculture Program Operating Procedure, 2076 Download
91 Agriculture and Livestock Development Program Management Directives, 2076 Download
92 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ Download
93 बीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५ Download
94 उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
95 नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
96 बीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५ Download
97 आ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Download
98 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका, २०७४ Download
99 खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
100 प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
101 बाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ Download
102 कृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Download
103 शीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Download
104 सुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ Download
105 एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३) Download
106 अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०६८ (पहिलो संशोधन, २०७१) Download
107 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०६९ Download
108 एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product) कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० Download
109 पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० Download
110 बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Download
111 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Download
112 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९ Download
113 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४ Download
114 व्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० Download
115 अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० Download
116 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ Download
117 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
118 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
119 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
120 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
121 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
122 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
123 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
124 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
125 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
126 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
127 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
128 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
129 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
130 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
131 Project Implementation Manual (PIM) Download
132 Operating Procedure on Subsidy for Sugarcane Farmers, 2075 Download
133 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
134 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
135 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
136 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
137 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
138 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
139 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
140 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
141 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
142 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
143 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
144 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
145 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
146 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
147 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
148 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
149 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
150 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
151 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
152 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
153 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
154 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
155 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
156 दाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१ Download
157 बीउ-बिजन-नियमावली-२०६९ Download
158 जीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५० Download
159 सिंचाइ-नियमावली-२०५६ Download
160 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६ Download
161 सहकारी-नियमावली-२०४९ Download
162 उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६ Download
163 जलचर-ठेक-नियम-२०१९ Download
164 दूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२० Download
165 वातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४ Download
166 बीउ बिजन नियमावली, २०६९ Download
167 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
168 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
169 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
170 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
171 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
172 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
173 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
174 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
175 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
176 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
177 The Agriculture and Environment VOL-22 Download
178 The Agriculture and Environment VOL-21, 2020 final Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779