Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Publication

S.N. Title Action
1 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
2 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
3 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
4 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
5 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
6 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
7 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
8 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
9 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
10 Nepal SRCTIP Trade RPF Download
11 Nepal SRCTIP Trade LMP Download
12 Nepal SRCTIP Trade IPPF Download
13 Nepal SRCTIP Trade ESMF Download
14 Nepal SRCTIP DOR Trade SEP Download
15 Stakeholder Engagement Plan (SEP) – REED Download
16 Resettlement Policy Framework (RPF) – REED Download
17 Nepali Translation of Executive Summary of ESMF – REED Download
18 Indigenous People Policy Framework (IPPF) – REED Download
19 Environment and Social Commitment Plan (ESCP) – REED Download
20 Environmental and Social Management Framework (ESMF) Download
21 Sugarane Development in Nepal Download
22 SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels – Policy Brief Download
23 Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME Download
24 Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments- the case of agriculture in Nepal — Policy Brief Download
25 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2072-73 Download
26 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2071-72 Download
27 Selected Indicators of Nepalese Agriculture (pocket-book), 2021 Download
28 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2076-77(2019-20) Download
29 Pilot Agriculture Integrated Survey Download
30 Statistical Information on the Nepalese Agriculture yearbook 2075/76 Download
31 Press note on paddy estimation for FY 076-77 Download
32 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2074-75 Download
33 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
34 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
35 National Dairy Development Policy 2078 Download
36 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
37 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
38 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
39 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
40 National Agroforestry Policy 2019 Download
41 One Health Strategy, 2076 Download
42 National Food Safety policy 2076 Download
43 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
44 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
45 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
46 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
47 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
48 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
49 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
50 सिंचाइ नीति २०७० Download
51 औद्योगिक नीति २०६७ Download
52 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
53 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
54 वन नीति २०७१ Download
55 वाणिज्य नीति २०७२ Download
56 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
57 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
58 National Seed Vision 2013-2025 Download
59 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
60 Rangeland policy, 2012 Download
61 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
62 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
63 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
64 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
65 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
66 जनशक्ति विकास योजना Download
67 प्राङ्गारिक तथा जीवाणू मल निर्देशिका, २०७८ Download
68 बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ Download
69 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ Download
70 बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७७ Download
71 कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा Download
72 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) Download
73 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) Download
74 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Download
75 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ Download
76 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका, 2076 Download
77 Youth in Agriculture Program Operating Procedure, 2076 Download
78 Agriculture and Livestock Development Program Management Directives, 2076 Download
79 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ Download
80 बीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५ Download
81 उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
82 नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
83 बीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५ Download
84 आ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Download
85 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका, २०७४ Download
86 खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
87 प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
88 बाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ Download
89 कृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Download
90 शीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Download
91 सुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ Download
92 एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३) Download
93 अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०६८ (पहिलो संशोधन, २०७१) Download
94 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०६९ Download
95 एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product) कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० Download
96 पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० Download
97 बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Download
98 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Download
99 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९ Download
100 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४ Download
101 व्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० Download
102 अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० Download
103 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ Download
104 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
105 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
106 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
107 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
108 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
109 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
110 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
111 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
112 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
113 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
114 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
115 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
116 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
117 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
118 Project Implementation Manual (PIM) Download
119 Operating Procedure on Subsidy for Sugarcane Farmers, 2075 Download
120 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
121 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
122 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
123 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
124 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
125 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
126 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
127 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
128 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
129 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
130 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
131 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
132 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
133 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
134 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
135 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
136 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
137 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
138 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
139 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
140 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
141 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
142 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
143 दाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१ Download
144 बीउ-बिजन-नियमावली-२०६९ Download
145 जीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५० Download
146 सिंचाइ-नियमावली-२०५६ Download
147 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६ Download
148 सहकारी-नियमावली-२०४९ Download
149 उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६ Download
150 जलचर-ठेक-नियम-२०१९ Download
151 दूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२० Download
152 वातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४ Download
153 बीउ बिजन नियमावली, २०६९ Download
154 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
155 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
156 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
157 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
158 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
159 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
160 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
161 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
162 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
163 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
164 The Agriculture and Environment VOL-22 Download
165 The Agriculture and Environment VOL-21, 2020 final Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779