Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Publication

S.N. Title Action
1 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Baishak to Ashad Download
2 The Journal of Agriculture and Environment, Vol- 23 , JUNE 2022 Download
3 वार्षिक अनुगममन प्रतिवेदन पुस्तिका २०७९ Download
4 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८ Download
5 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2077/78 (2020/21) Download
6 रासायनिक मलको स्पेसिफिकेसन Download
7 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन Download
8 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
9 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
10 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
11 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
12 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
13 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
14 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
15 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
16 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
17 Nepal SRCTIP Trade RPF Download
18 Nepal SRCTIP Trade LMP Download
19 Nepal SRCTIP Trade IPPF Download
20 Nepal SRCTIP Trade ESMF Download
21 Nepal SRCTIP DOR Trade SEP Download
22 Stakeholder Engagement Plan (SEP) – REED Download
23 Resettlement Policy Framework (RPF) – REED Download
24 Nepali Translation of Executive Summary of ESMF – REED Download
25 Indigenous People Policy Framework (IPPF) – REED Download
26 Environment and Social Commitment Plan (ESCP) – REED Download
27 Environmental and Social Management Framework (ESMF) Download
28 Sugarane Development in Nepal Download
29 SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels – Policy Brief Download
30 Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME Download
31 Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments- the case of agriculture in Nepal — Policy Brief Download
32 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2072-73 Download
33 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2071-72 Download
34 Selected Indicators of Nepalese Agriculture (pocket-book), 2021 Download
35 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2076-77(2019-20) Download
36 Pilot Agriculture Integrated Survey Download
37 Statistical Information on the Nepalese Agriculture yearbook 2075/76 Download
38 Press note on paddy estimation for FY 076-77 Download
39 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2074-75 Download
40 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
41 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
42 National Dairy Development Policy 2078 Download
43 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
44 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
45 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
46 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
47 National Agroforestry Policy 2019 Download
48 One Health Strategy, 2076 Download
49 National Food Safety policy 2076 Download
50 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
51 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
52 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
53 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
54 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
55 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
56 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
57 सिंचाइ नीति २०७० Download
58 औद्योगिक नीति २०६७ Download
59 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
60 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
61 वन नीति २०७१ Download
62 वाणिज्य नीति २०७२ Download
63 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
64 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
65 National Seed Vision 2013-2025 Download
66 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
67 Rangeland policy, 2012 Download
68 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
69 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
70 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
71 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
72 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
73 जनशक्ति विकास योजना Download
74 प्राङ्गारिक तथा जीवाणू मल निर्देशिका, २०७८ Download
75 बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ Download
76 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ Download
77 बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७७ Download
78 कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा Download
79 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) Download
80 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) Download
81 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Download
82 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ Download
83 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका, 2076 Download
84 Youth in Agriculture Program Operating Procedure, 2076 Download
85 Agriculture and Livestock Development Program Management Directives, 2076 Download
86 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ Download
87 बीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५ Download
88 उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
89 नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
90 बीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५ Download
91 आ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Download
92 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका, २०७४ Download
93 खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
94 प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
95 बाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ Download
96 कृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Download
97 शीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Download
98 सुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ Download
99 एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३) Download
100 अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०६८ (पहिलो संशोधन, २०७१) Download
101 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०६९ Download
102 एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product) कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० Download
103 पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० Download
104 बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Download
105 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Download
106 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९ Download
107 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४ Download
108 व्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० Download
109 अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० Download
110 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ Download
111 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
112 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
113 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
114 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
115 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
116 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
117 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
118 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
119 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
120 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
121 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
122 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
123 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
124 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
125 Project Implementation Manual (PIM) Download
126 Operating Procedure on Subsidy for Sugarcane Farmers, 2075 Download
127 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
128 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
129 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
130 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
131 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
132 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
133 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
134 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
135 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
136 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
137 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
138 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
139 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
140 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
141 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
142 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
143 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
144 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
145 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
146 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
147 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
148 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
149 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
150 दाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१ Download
151 बीउ-बिजन-नियमावली-२०६९ Download
152 जीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५० Download
153 सिंचाइ-नियमावली-२०५६ Download
154 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६ Download
155 सहकारी-नियमावली-२०४९ Download
156 उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६ Download
157 जलचर-ठेक-नियम-२०१९ Download
158 दूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२० Download
159 वातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४ Download
160 बीउ बिजन नियमावली, २०६९ Download
161 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
162 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
163 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
164 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
165 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
166 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
167 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
168 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
169 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
170 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
171 The Agriculture and Environment VOL-22 Download
172 The Agriculture and Environment VOL-21, 2020 final Download
टोल फ्री नं 1618-070-777779