Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन"
New Updates

Publication

S.N. Title Action
1 पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० Download
2 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ Download
3 Public disclosure as per Right to Information: 2080 From Kartik to Paush Download
4 Standard operating Procedure (sop) for Detecting citrus Tristeza virus (CTV) Using Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) Download
5 Standard Operating Procedure (SOP) for Detecting Citrus Greening Disease using Polymerase Chain Reaction (PCR) Download
6 कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० Download
7 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०८० Download
8 कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० Download
9 पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ Download
10 बर्डफ्लु राहत मापदण्ड,२०७९ Download
11 नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली, २०५७ Download
12 बर्डफ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ Download
13 पशु बधशाला तथा मासु जाँच नियमावली,२०५७ Download
14 पशु बधशाला तथा मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका, २०६४ Download
15 कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रा सम्बन्धी सूचना Download
16 खर्क नीति, २०६८ Download
17 Public disclosure as per Right to Information: 2081 Shrawan, Bhadra and Ashoj Download
18 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० Download
19 पशुजन्य उद्योग स्थापना निकासी पैठारी सिफारिस र विक्रिवितरण अनुमति सम्बन्धि निर्देशिका, २०८० Download
20 हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० Download
21 प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सशर्त वितिय हस्तान्तरीत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Download
22 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review (JSR) Fourth Annual Report Download
23 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review (JSR) Fourth Annual Report Download
24 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०८० Download
25 Agriculture Development Strategy (ADS) Joint Sector Review First Annual Report Download
26 The Journal of Agriculture and Environment,Vol-24, June 2023 Download
27 Public disclosure as per Right to Information: 2080 Baishak, Jestha and Ashad Download
28 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2078-79 Download
29 Agricultural Statistics Pocket book 2023 Download
30 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७९) Download
31 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु (आ.व. २०८०/८१) Download
32 जोनिङ्ग तथा कमपार्टमेन्टलाईजेसन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ Download
33 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Kartik, Mangsir, Paush Download
34 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
35 लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Download
36 आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकिकृत कार्यविधि, २०७९ Download
37 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चाालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
38 Public disclosure as per Right to Information: 2079 Shrawan, Bhadra, Ashoj Download
39 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ Download
40 कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९ Download
41 डिजिटल स्वायल म्यमप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ Download
42 निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ Download
43 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०७९ Download
44 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Baishak to Ashad Download
45 The Journal of Agriculture and Environment, Vol- 23 , JUNE 2022 Download
46 वार्षिक अनुगममन प्रतिवेदन पुस्तिका २०७९ Download
47 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८ Download
48 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2077/78 (2020/21) Download
49 रासायनिक मलको स्पेसिफिकेसन Download
50 रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन Download
51 Public disclosure as per Right to Information: 2078-79 Kartik – Paush Download
52 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Sharawan to Ashoj Download
53 Public disclosure as per Right to Information: 2078 From Baishak to Ashad Download
54 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Magh to Chaitra Download
55 Public disclosure as per Right to Information: 2077 From Kartik to Paush Download
56 खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका २०७७ Download
57 Public disclosure as per Right to Information: 2076-77 Magh, Falgun, Chaitra Download
58 Nomination from MOALD in 2075/76 F.Y. for Foreign Training/Workshop/Seminar Download
59 भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कगजातहरु र प्रकृया Download
60 Nepal SRCTIP Trade RPF Download
61 Nepal SRCTIP Trade LMP Download
62 Nepal SRCTIP Trade IPPF Download
63 Nepal SRCTIP Trade ESMF Download
64 Nepal SRCTIP DOR Trade SEP Download
65 Stakeholder Engagement Plan (SEP) – REED Download
66 Resettlement Policy Framework (RPF) – REED Download
67 Nepali Translation of Executive Summary of ESMF – REED Download
68 Indigenous People Policy Framework (IPPF) – REED Download
69 Environment and Social Commitment Plan (ESCP) – REED Download
70 Environmental and Social Management Framework (ESMF) Download
71 Sugarane Development in Nepal Download
72 SDG Localization through Integration of Climate Change in Agricultural Planning and Budgeting at the National and Sub-national Levels – Policy Brief Download
73 Public Expenditure Tracking Survey: COOPERATIVE FARMING, SMALL IRRIGATION AND TRANSPORTATION OF SEEDS & FERTILIZERS PROGRAMME Download
74 Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments- the case of agriculture in Nepal — Policy Brief Download
75 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2072-73 Download
76 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2071-72 Download
77 Selected Indicators of Nepalese Agriculture (pocket-book), 2021 Download
78 STATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 2076-77(2019-20) Download
79 Pilot Agriculture Integrated Survey Download
80 Statistical Information on the Nepalese Agriculture yearbook 2075/76 Download
81 Press note on paddy estimation for FY 076-77 Download
82 Statistical Information on Nepalese Agriculture 2074-75 Download
83 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
84 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८- मिति २०७८ पौष ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम स्वीकृत Download
85 National Dairy Development Policy 2078 Download
86 लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवम् अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०७८ Download
87 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया २०७७ Download
88 स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्वन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, 2077 Download
89 Chronology of National Agroforestry Policy Development in Nepal 2014-2019 AD Download
90 National Agroforestry Policy 2019 Download
91 One Health Strategy, 2076 Download
92 National Food Safety policy 2076 Download
93 National Agro-Forestry Policy, 2076 Download
94 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ Download
95 राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ Download
96 राष्ट्रिय कफी नीति २०६० Download
97 दुग्ध-विकाश-नीति-२०६४ Download
98 खाद्य-नियमावली-२०२७ Download
99 कृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ ) Download
100 सिंचाइ नीति २०७० Download
101 औद्योगिक नीति २०६७ Download
102 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७ Download
103 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ Download
104 वन नीति २०७१ Download
105 वाणिज्य नीति २०७२ Download
106 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१ Download
107 अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७० Download
108 National Seed Vision 2013-2025 Download
109 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९ Download
110 Rangeland policy, 2012 Download
111 पन्छीपालन नीति, २०६८ Download
112 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३ Download
113 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ Download
114 लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०६३ Download
115 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ Download
116 जनशक्ति विकास योजना Download
117 प्राङ्गारिक तथा जीवाणू मल निर्देशिका, २०७८ Download
118 बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ Download
119 न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ Download
120 बजारमुखी धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७७ Download
121 कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रमको खर्च गर्ने आधारहरु सम्बन्धमा Download
122 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (पशु सेवा तर्फ) Download
123 आ.व.२०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) Download
124 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Download
125 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७६ Download
126 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्वन्धी निर्देशिका, 2076 Download
127 Youth in Agriculture Program Operating Procedure, 2076 Download
128 Agriculture and Livestock Development Program Management Directives, 2076 Download
129 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ Download
130 बीउ बिजन व्यवसायी एवम् अनुगमन निर्देशिका २०७५ Download
131 उद्यमी किसान र वेरोजगार युवका लागि आवासिय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
132 नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ Download
133 बीउ बिजन उत्पादनको प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका, २०७५ Download
134 आ.व. 2075/76 को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका वुदाँहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Download
135 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका, २०७४ Download
136 खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
137 प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ Download
138 बाढी/पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ Download
139 कृषि संग सम्वन्धित सहकारी तथा संघ संस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Download
140 शीतघर तथा खाद्यान्न घर भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Download
141 सुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ Download
142 एक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३) Download
143 अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०६८ (पहिलो संशोधन, २०७१) Download
144 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०६९ Download
145 एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product) कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० Download
146 पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७० Download
147 बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Download
148 प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Download
149 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९ Download
150 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४ Download
151 व्यबसायिक वेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० Download
152 अलैंचीको रोग व्यबस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० Download
153 सहकार्यमा तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यबस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ Download
154 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
155 कृषि पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
156 निर्यातका लागि प्राङ्गारीक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ Download
157 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि Download
158 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्वन्धी निर्णय Download
159 बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ Download
160 व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ Download
161 प्रस्तावमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
162 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ Download
163 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८ Download
164 पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ Download
165 बजार पूर्वाधार सुधारपूनस्थार्पना तथा ह्याण्डलिङ्ग र प्रशोधन संरचना निर्माण कार्यविधि, २०७८ Download
166 किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ Download
167 निजि फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ Download
168 Project Implementation Manual (PIM) Download
169 Operating Procedure on Subsidy for Sugarcane Farmers, 2075 Download
170 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि २०७६ Download
171 National Tea and Coffee Development Board Procedures 2075 – Nepali Download
172 Organic Fertilizer Subsidy Program Operating Procedures 2076 Download
173 Agriculture Sector Climate Change Budgeting Code References 2075 Download
174 Integrated Community Model Modern Agricultural Farm Establishment Program Operating Procedure 2075 Download
175 कृषि उपज भण्डारण घर (Silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
176 कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने शितघर तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्ने विद्युत महशुलमा अनुदान भुक्तानी दिने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ Download
177 सिंचीत क्षेत्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ Download
178 मौरी, च्याउ,रेशम कार्यक्रम कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७० Download
179 कृषि सूचना कार्यविधि २०७५ Download
180 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुरस्कारको कार्य बिधि दोश्रो संशोधन २०७५ Download
181 कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Download
182 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ Download
183 सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Download
184 कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ Download
185 कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७५ Download
186 क्यानिङ्ग तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
187 वगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
188 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Download
189 शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०७४ (प्रथम संसोधन ) २०७५ Download
190 फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७४ Download
191 कृषि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रविष्टी कार्यक्रम सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, 2074 Download
192 पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2072 Download
193 दाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१ Download
194 बीउ-बिजन-नियमावली-२०६९ Download
195 जीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५० Download
196 सिंचाइ-नियमावली-२०५६ Download
197 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा नियमावली २०५६ Download
198 सहकारी-नियमावली-२०४९ Download
199 उपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६ Download
200 जलचर-ठेक-नियम-२०१९ Download
201 दूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२० Download
202 वातावरण-संरक्षण-नियमावली २०५४ Download
203 बीउ बिजन नियमावली, २०६९ Download
204 खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ Download
205 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ Download
206 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ Download
207 जीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८ Download
208 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३ Download
209 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ Download
210 राष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८ Download
211 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ Download
212 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८ Download
213 खाद्य-ऐन-२०२३ Download
214 The Agriculture and Environment VOL-22 Download
215 The Agriculture and Environment VOL-21, 2020 final Download
टोल फ्री नं 16600177779